Polygonia faunus smythi
MLLESKI063008.4
Male


Cooper Creek WMA
Union Co., GAMLLESKI063008.4
Male


Cooper Creek WMA
Union Co., GA