Polygonia faunus 

New Mexico
MLLESKI073023.15
Female


Sandoval Co., NM
Calaveras Canyon, 8000 feetMLLESKI073023.15
Female


Sandoval Co., NM
Calaveras Canyon, 8000 feetMLLESKI073023.19
Male


Sandoval Co., NM
Calaveras Canyon, 8000 feetMLLESKI073023.19
Male


Sandoval Co., NM
Calaveras Canyon, 8000 feetMLLESKI073023.20
Male


Sandoval Co., NM
Calaveras Canyon, 8000 feetMLLESKI073023.20
Male


Sandoval Co., NM
Calaveras Canyon, 8000 feetMLLESKI073023.21
Male


Sandoval Co., NM
Calaveras Canyon, 8000 feetMLLESKI073023.21
Male


Sandoval Co., NM
Calaveras Canyon, 8000 feetMLLESKI073023.23
Female


Sandoval Co., NM
Calaveras Canyon, 8000 feetMLLESKI073023.23
Female


Sandoval Co., NM
Calaveras Canyon, 8000 feetMLLESKI073023.25
Female


Sandoval Co., NM
Calaveras Canyon, 8000 feetMLLESKI073023.25
Female


Sandoval Co., NM
Calaveras Canyon, 8000 feetMLLESKI073023.28
Female


Sandoval Co., NM
Calaveras Canyon, 8000 feetMLLESKI073023.28
Female


Sandoval Co., NM
Calaveras Canyon, 8000 feetMLLESKI073023.30
Female


Sandoval Co., NM
Calaveras Canyon, 8000 feetMLLESKI073023.30
Female


Sandoval Co., NM
Calaveras Canyon, 8000 feetMLLESKI073023.31
Male


Sandoval Co., NM
Calaveras Canyon, 8000 feetMLLESKI073023.31
Male


Sandoval Co., NM
Calaveras Canyon, 8000 feetMLLESKI073023.33
Female


Sandoval Co., NM
Calaveras Canyon, 8000 feetMLLESKI073023.33
Female


Sandoval Co., NM
Calaveras Canyon, 8000 feetMLLESKI073023.34
Male


Sandoval Co., NM
Calaveras Canyon, 8000 feetMLLESKI073023.34
Male


Sandoval Co., NM
Calaveras Canyon, 8000 feetMLLESKI073023.37
Female


Sandoval Co., NM
Calaveras Canyon, 8000 feetMLLESKI073023.37
Female


Sandoval Co., NM
Calaveras Canyon, 8000 feetMLLESKI073023.38
Female


Sandoval Co., NM
Calaveras Canyon, 8000 feetMLLESKI073023.38
Female


Sandoval Co., NM
Calaveras Canyon, 8000 feetMLLESKI073023.41
Female


Sandoval Co., NM
Calaveras Canyon, 8000 feetMLLESKI073023.41
Female


Sandoval Co., NM
Calaveras Canyon, 8000 feetMLLESKI073023.45
Male


Sandoval Co., NM
Calaveras Canyon, 8000 feetMLLESKI073023.45
Male


Sandoval Co., NM
Calaveras Canyon, 8000 feetMLLESKI073023.46
Female


Sandoval Co., NM
Calaveras Canyon, 8000 feetMLLESKI073023.46
Female


Sandoval Co., NM
Calaveras Canyon, 8000 feetMLLESKI073023.48
Female


Sandoval Co., NM
Calaveras Canyon, 8000 feetMLLESKI073023.48
Female


Sandoval Co., NM
Calaveras Canyon, 8000 feetMLLESKI073023.50
Female


Sandoval Co., NM
Calaveras Canyon, 8000 feetMLLESKI073023.50
Female


Sandoval Co., NM
Calaveras Canyon, 8000 feetMLLESKI073023.54
Male


Sandoval Co., NM
Calaveras Canyon, 8000 feetMLLESKI073023.54
Male


Sandoval Co., NM
Calaveras Canyon, 8000 feetMLLESKI073023.56
Female


Sandoval Co., NM
Calaveras Canyon, 8000 feetMLLESKI073023.56
Female


Sandoval Co., NM
Calaveras Canyon, 8000 feet