Polygonia faunus

Lincoln Co., Montana
MLLESKI081608.25
Male


Pete Creek
Lincoln Co., MTMLLESKI081608.25
Male


Pete Creek
Lincoln Co., MTMLLESKI081608.29
Male


Pete Creek
Lincoln Co., MTMLLESKI081608.29
Male


Pete Creek
Lincoln Co., MTMLLESKI081608.30
Male


Pete Creek
Lincoln Co., MTMLLESKI081608.30
Male


Pete Creek
Lincoln Co., MT
MLLESKI081608.46
Female


Pete Creek
Lincoln Co., MTMLLESKI081608.46
Female


Pete Creek
Lincoln Co., MTMLLESKI082119.62
Male


Pete Creek
Lincoln Co., MTMLLESKI082119.62
Male


Pete Creek
Lincoln Co., MTMLLESKI082119.68
Male


Pete Creek
Lincoln Co., MTMLLESKI082119.68
Male


Pete Creek
Lincoln Co., MTMLLESKI082119.69
Male


Pete Creek
Lincoln Co., MTMLLESKI082119.69
Male


Pete Creek
Lincoln Co., MTMLLESKI082119.75
Female


Pete Creek
Lincoln Co., MTMLLESKI082119.75
Female


Pete Creek
Lincoln Co., MTMLLESKI082119.83
Male


Pete Creek
Lincoln Co., MTMLLESKI082119.83
Male


Pete Creek
Lincoln Co., MTMLLESKI082119.84
Male


Pete Creek
Lincoln Co., MTMLLESKI082119.84
Male


Pete Creek
Lincoln Co., MT