Polygonia faunus

Bonneyville Co., Idaho
MLLESKI081319.37
Male


Bonneville Co., ID
Tie CanyonMLLESKI081319.37
Male


Bonneville Co., ID
Tie CanyonMLLESKI081319.43
Male


Bonneville Co., ID
Tie CanyonMLLESKI081319.43
Male


Bonneville Co., ID
Tie CanyonMLLESKI081319.44
Male


Bonneville Co., ID
Tie CanyonMLLESKI081319.44
Male


Bonneville Co., ID
Tie CanyonMLLESKI081319.47
Male


Bonneville Co., ID
Tie CanyonMLLESKI081319.47
Male


Bonneville Co., ID
Tie CanyonMLLESKI081319.49
Male


Bonneville Co., ID
Tie CanyonMLLESKI081319.49
Male


Bonneville Co., ID
Tie CanyonMLLESKI081319.51
Male


Bonneville Co., ID
Tie CanyonMLLESKI081319.51
Male


Bonneville Co., ID
Tie CanyonMLLESKI080523.6
Male


Bonneville Co., ID
Tie CanyonMLLESKI080523.6
Male


Bonneville Co., ID
Tie CanyonMLLESKI080523.9
Male


Bonneville Co., ID
Tie CanyonMLLESKI080523.9
Male


Bonneville Co., ID
Tie CanyonMLLESKI080523.10
Male


Bonneville Co., ID
Tie CanyonMLLESKI080523.10
Male


Bonneville Co., ID
Tie CanyonMLLESKI080523.11
Male


Bonneville Co., ID
Tie CanyonMLLESKI080523.11
Male


Bonneville Co., ID
Tie CanyonMLLESKI080523.12
Male


Bonneville Co., ID
Tie CanyonMLLESKI080523.12
Male


Bonneville Co., ID
Tie Canyon