Chlosyne janais janais

November 1, 2003


Roma International Bridge
Starr Co., Texas
November 1, 2003


Roma International Bridge
Starr Co., Texas